5 things you should never tell a metalhead

24. 10. 2017


Nalejme si čistého vína. Milujem metal a často sa v súvislosti s touto skutočnosťou stretávam s rôznymi reakciami. Stále si nahováram, že je to možno iba tým, že to ľudia nechápu, nevedia nič o tejto komunite a úprimne asi ani nemajú veľmi záujem pochopiť jej hudbu. Myslím, že všetci, ktorí sú na tom podobne (a nebodaj sú ešte aj ženského pohlavia) dostávajú od svojho okolia občas celkom zabrať. Priznajme si, že predsudky nás nikam neposúvajú, a preto by som chcela v tomto článku vyjasniť pre ignorantov  zopár vecí, ktoré sa mi zvyčajne veľmi nechce rozoberať.  Ak patríš do metalovej rodiny, poď si teda so mnou spočítať, či si v živote dostal niekedy aspoň jednu z týchto piatich otázok.

Let’s be honest. I absolutely love metal music and as a result I often experience all kinds of reactions to this fact. Sometimes I’m trying to tell myself that maybe it’s because these people just don’t get what it’s all about and have no information on the community involved – maybe even don’t bother to understand the music as such. I would say that everyone who is in the same situation as me (being a female even) will be familiar with the feeling of somebody else giving you a hard time. Let’s just admit that prejudices won’t get us anywhere and that’s why I intend to clear some things up for the ignorant ones. If you are a proud member of the metal family, count with me if you have ever got any of the following five questions.

1)      Vážne? Nevyzeráš na to
Really? You don’t look like a metalhead at all

Vždy ma vie celkom prekvapiť, keď takéto niečo počujem od celkom rozhľadenej a inteligentnej osoby. Áno, metal je životný štýl. Neznamená to však, že to na mne musí byť za každých okolností aj vidieť. V dnešnej dobe sú však podobné situácie tak trošku dvojsečnou zbraňou, pretože ak si metalista a na koncert prídeš vo farebnejšom tričku, budú sa na teba divne pozerať aj  tvoji „vlastní“. Sama uznávam, že vzhľad, ktorý sa často metalistom pripisuje, je istým poznávacím znamením a v komunite funguje povznášajúco. Zároveň ma však vie celkom zaraziť, ako si niekto môže myslieť že v 21. storočí by mal človek, ktorý počúva metal nejako stereotypne aj vyzerať. Keď k tomu osoba dodá vetičku typu „jasné, tiež som mal/mala v puberte takú fázu“ akoby ťa automaticky mentálne degradovali na úroveň pätnásťročného tínedžera. Pre ozajstných metalistov totiž hudba nie je iba fázou. Je to láska na celý život.

I am always surprised when I hear something like this from somebody whom I consider to be an educated and intelligent person. Yes, metal is a lifestyle choice. Yet it doesn’t mean I have to make it obvious with what I’m wearing at all times. Nowadays, these situations can get quite double-edged because when you’re a metalhead and you arrive at a concert wearing something colourful even “your people” will give you the weird looks. Let’s admit that appearance that is often associated with metalheads serves as a recognition sign and makes you feel uplifted when you’re part of the community. Anyway, it still puzzles me when in 21st century anyone can think that you have to look a certain way to listen to metal. If they add the popular “yes, I had that phase when I was a teenager” phrase it feels as if you were automatically mentally degraded to the level of a fifteen-year old. For the true metalheads the music is not just a phase. It’s a love affair that lasts forever.

2)      Všetko to aj tak znie rovnako 
It all sounds the same anyway

Okej, na skúšku si daj do slúchadiel Nightwish a potom si pusti Satyricon... prípadne zamiešaj Slipknot. Ak sa ti stále zdá, že to všetko znie na jedno kopyto musím ťa sklamať - keď sudičky rozdávali hudobný sluch, teba bohužiaľ obišli. Takúto vetu ti môže povedať iba človek, ktorý v živote nič metalové asi nepočul. Povedzte mi, ktorý iný hudobný smer obsahuje samostatné žánre s pirátskymi, vikingskými, pohrebnými, orchestrálnymi, hip-hopovými či dokonca vesmírnymi prvkami? Bohatosť metalu je nevyspytateľná a nové kombinácie subžánrov vznikajú takmer neustále. A presne toto na metale tak zbožňujem. Nikdy nevieš kedy ťa za rohom čaká nejaká neobjavená kapela, ktorá ti naleje krv do žíl a spraví tvoj deň lepším.

Okay, just try to listen to Nightwish, then switch to Satyricon... maybe even put some Slipknot into the mix. If you still believe that it all sounds the same I have to let you down – when the Fates were giving out ears for music you were left completely tone deaf. Only a person who has never listened to anything metal can ask you this question. Tell me; what other musical style has dedicated entire subgenres to music with pirate, Viking, funeral, orchestral, hip-hop or even space characteristics? The richness of metal is unpredictable and there are new combinations of subgenres emerging almost all the time. And this is exactly what I love about metal so much. You never know whether there is some undiscovered new band behind the corner that will pump the blood to your veins and make you feel great.


3)      Aj rozumieš o čom spievajú?
Do you even understand what they’re saying?

Screamovanie alebo growlovanie je skvelým prostriedkom na vyjadrenie veľmi silných emócií. V metale sa venujú hudobníci hlavne témam, ktoré si túto intenzitu vyžadujú a ktoré v mainstremovej rádiami nútenej kultúre bohužiaľ nenájdete. Ide o viac ako o prachy, párty a sex. Výsledný katarzný zážitok tak pre tvoju psychiku urobí niekedy viac ako návšteva psychológa. Na to, aby si si však dokázal hudbu užiť, nemusíš rozumieť jej textu, nie? Len si spomeňte na taký fenomén ako gangnam style a koľko ľudí na svete rozumie Korejsky. A za druhé,  existujú síce kapely a podžánre, pri ktorých je takmer nemožné niečo porozumieť, no pri drvivej väčšine "mainstreamových" metalových velikánov to nie je až také náročné. Chce to len cvik. Tak ako sa pri cestovaní dokážeš prispôsobiť rôznym prízvukom, dokážeš časom porozumieť aj rôznym typom screamovania či growlovania.

Personally I consider screaming and growling the perfect tool to express very strong emotions. In metal music artists often talk about stuff that you will hardly find in the radio broadcasted mainstream culture and which require high level of intensity. It’s not all about just money, partying and sex. The overall cathartic experience will do more for your mental health than a visit to a psychologist. You don’t even have to understand the music, do you? Just think of the gangnam style phenomenon and how many people in the world can understand Korean. Surely, there are many bands and subgenres in metal where you have no chance of understanding anything, but when it comes to the most well-known metal giants it’s not so difficult. Often a little bit of training is necessary to get there. Same as when you’re travelling you get used to all kinds of accents; with time you are able to understand all kinds of screaming and growling.

4)      Dá sa na to vôbec tancovať?
 How do you even dance to this?

To bude asi tým, že na metalovú hudbu sa tancuje len málokedy. Metal na diskotékach ani rockotékach počuť nebudeš (nie, Nirvana ani ACDC nie sú metal!). Metal sa vychutnáva na koncertoch. Okrem toho, že chodenie na živé koncerty patrí medzi jeden zo spôsobov ako podporiť tvorbu tvojho obľúbeného umelca, iba tam si dokážu metalisti najlepšie vychutnať dobrú muziku. A prečo sa netancuje? Lebo na odreagovanie máme iné veci. Headbangovanie patrí medzi základné zručnosti, no ak si trúfaš na viac, energiu si môžeš vybiť pri circle pitoch alebo mosh pitoch. Ak ti je terminológia cudzia a zaujíma ťa ako to vyzerá v praxi, mrkni toto video z jedného z najväčších metalových festivalov.

This is because one does not simply... dance to metal. You won’t be able to dance to it at disco or rock music parties (neither Nirvana nor ACDC are metal!). The only true place you would enjoy metal is at the live shows. Besides the true experience of enjoying a concert like a true metalhead you will also be able to support your favourite artist if you show up. And why don’t we dance? Because we have much better things we can do at a gig. Headbanging is one of the basic skills and if you have the courage to do more, you can use your energy in circle pits or mosh pits. In case you’re not familiar with the terminology and you are curious to see how these things work in practice, check out this video from one of the biggest metal festivals in the world.


5)      Si satanistka?
Do you worship Satan?

Asi moje „najobľúbenejšie“.  Keď som sa zvykla obliekať provokatívnejšie, túto otázku som dostávala dosť často. Na strednej ma niektoré spolužiačky prezývali Satanáš či Black Boss a mysleli si, že po víkendoch robím nejaké čudesné rituály. A to iba preto, že som chodila stále v čiernom a na krku nosila pentagram (a to nebol ani prevrátený!). Mnoho kapiel čerpá inšpiráciu z mytológie, fantasy literatúry, náboženských konfliktov a aj satanizmu, no neznamená to hneď, že satanistami aj sú. Drvivá väčšina metalových umelcov sa dištancuje od akýchkoľvek náboženských hnutí (nájdu sa aj výnimky samozrejme) a počet tých, ktorí sa verejne definujú ako ateisti tiež nie je zanedbateľný. Osobne si myslím, že je to každého osobná vec ale myslieť si, že niekto je satanista len preto lebo počúva/tvorí metalovú hudbu je úplne mimo. Inšpirovať sa vs. vyznávať/podporovať niečo sú dve úplne odlišné veci. O Black Sabbath (kapele, ktorá položila základy metalu) si tiež celé desaťročia mysleli, že sú satanisti. Pozrite si nižšie video, koľko pravdy sa v skutočnosti skrývalo za touto kačicou:)


Probably my “favourite“ one. When I used to dress more provocatively I used to get this question quite often. Some of my high school classmates gave me nicknames Satan or Black Boss and thought I was doing some weird rituals on the weekends. All because I was usually wearing black and I wore a pentagram pendant on my neck (it wasn’t even the reversed one!). Many bands are inspired by mythology, fantasy literature, religious conflicts and even Satanism, though it doesn’t mean they are Satanists right away. The vast majority of the metal artists dissociate themselves from religious movements (of course there are some exceptions) and the number of those people who claim to be atheists is not negligible. I strongly believe it’s everybody’s personal business but jumping into conclusions that someone is a Satanist just because they listen/create metal is utter nonsense. Being inspired vs. professing are two completely different things. People thought of Black Sabbath (founders of heavy metal) for decades that they are Satanists. If you are interested to learn where the truth lied, see the video below.


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs