One Day in Krakow

24. 6. 2017


Keď som bola na výlete vo Varšave, všetci sa ma pýtali, načo tam idem a presviedčali ma, že by sa mi určite viac páčilo v Krakove. Varšava sa mi dodnes síce nezdá ako zlý nápad (o tom, čo sa oplatí vidieť si môžete prečítať v mojom článku), no po tom, ako som na vlastnej koži okúsila výstavnú skriňu južného Poľska, už viem, že ku Krakovu ma to predsa len bude ťahať viac.

When I went to Warsaw for a trip everyone was asking me why am I going there in order to persuade me that I would definitely like it more in Krakow. I am still confident that going to Warsaw is not such a bad idea (you can read all about the things worth seeing there in my post). However, ever since I have experienced this jewel of Southern Poland, I must admit that I will forever be attracted to Krakow more than to other places.

Hlavné atrakcie druhého najobývanejšieho mesta krajiny sa dajú s dostatočným nadšením obzrieť aj za jeden deň. Aspoň takú výzvu sme si stanovili my, takže ku koncu dňa sme mali nachodených dosť kilometrov. Ak patríte k podobným extrémnym dobrodruhom, ste na správnom mieste a ak ste Krakov už náhodou navštíviť stihli, dúfam, že Vám tento článok aspoň pripomenie chvíle strávené v ňom. Ubytovaní sme boli cez Airbnb doslova na skok od centra v príjemnom bytíku Natalie a Kajetana, ktorý si môžete pozrieť TU. Bol v pokojnej časti mesta a okrem toho, že nám dnu vďaka vysokému stromu na dvore dnu nepieklo slnko v ňom mali aj hojdačku!

If you are enthusiastic enough, you can make it and see the main sights of the second most populated city of the country in one day. At least we have challenged ourselves to do so, but by the end of the day we realized that we had walked quite a lot of kilometres. In case you are a similar kind of adventurer you have come to the right place and if you have already visited Krakow, I hope this post will at least remind you of some good memories from the place. With regard to accommodation, we opted for an Airbnb apartment owned by Natalia and Kajetan just a few minutes from the centre – you can have a look HERE. It was situated in a quite part of the city and besides the fact that it didn‘t get too hot in there during the day thanks to a big tree in front of it, it even had a swing inside!

Kde teda začať? My sme sa rozhodli prejsť si historické centrum počas dňa a židovskú časť Kazimierz sme obdivovali pri západe slnka. Do centra sa môžete dostať dvoma smermi – z južnej časti po Stradomorskej ulici alebo zo severnej (kde sa nachádza aj železničná stanica), hociktorou z ulíc, ktoré lemujú priľahlý park. Prichádzajúc po Stradomorskej ulici, nás (okrem hradu Wawel týčiaceho sa priamo pred nami) zaujal barokový kostol svätého Bernarda. Bohatá výzdoba a hlavný oltár celý zo zlata nám žiarili do očí a ako prvá ukážka kultúrnej pamiatky, ktorú sme v meste videli, nastavil laťku celkom vysoko. Odtiaľ sme sa vydali s davmi priamo na stúpajúci vršok hradného areálu. Príjemná zeleň a udržiavané záhrady pôsobili počas predpoludňajšej páľavy ako balzam na dušu.  Celý hradný komplex je naozaj pastvou pre oči a niet sa čo čudovať, že aj po tom, ako bola Varšava vyhlásená za hlavné mesto, sa korunovácie a pohreby kráľov či iných významných osobností stále odohrávali práve v Krakove. Pre dychtivého návštevníka sú dostupné viaceré verzie prehliadok. Keďže lístky sa kupujú ako časenky na konkrétnu hodinu a ich počet je limitovaný,  v ranných hodinách si tu turisti vystoja dlhé rady (zakúpiť sa dajú iba na mieste, online sa Vám to tiež nepodarí). Mali sme toho ešte veľa pred sebou a tak sme si prehliadku interiérov nechali na inokedy.

Where to start then? We decided to go to the old town during the day and admire the beauties of the Jewish quarter Kazimierz during sunset. You can enter the historical centre from two directions – either from the south through the Stradomorska Street or from the north (where also the central railway station is situated), using any of the streets that border the adjacent park. Coming from the Stradomorska Street, except from the Wawel castle towering right in front of us, we were first intrigued by the Baroque Church of St. Bernard. Richly decorated interior and the main altar made of pure gold were shining right into our eyes and being the very first sight we visited, it set a high standard pretty quickly. When we left, we headed with the crowds right to the ascending hill of the castle area. The pleasant greenery and well-preserved gardens were like a balm to the soul during the midday heat. The entire castle complex is an absolute eye-candy and there‘s no wonder that after Warsaw was declared the capital, the coronation ceremonies and funerals of the kings and other significant figures still took place here, in Krakow. There are various kinds of guided tours available for an eager visitor. However, since the tickets are issued for a specific entrance times and there is a limited number for a day, many tourists stand in long lines all morning  here to get theirs (you won‘t be able to buy them online). We had a lot to see yet so we skipped the guides of the castle insides and postponed our visit for a better time.
Aj napriek tomu som nemala pocit, že by sme boli o niečo ukrátení. Architektúra hradu je bohatou zmesou stredovekých, renesančných aj barokových prvkov a všade sa bolo na čo pozerať. Vstup do hradnej katedrály je do veľkej miery umožnený aj zadarmo (súčasťou prehliadok sú len niektoré miestnosti navyše) a práve tu môžete vidieť hrobky mnohých poľských dejateľov, kráľov či kráľovien. Zaujalo ma, že nad vchodovými dverami visela mamutia kosť, veľrybie rebro a roh nosorožca ktoré mali azda chrám chrániť pred zlom. Možno si kedysi mysleli, že je to nejaký pozostatok Krakovského draka, ktorý vraj kedysi tyranizoval mesto a mal útočisko v hradnej jaskyni, až kým ho princ Krak neokabátil a nezachránil zúbožený ľud.

Still I didn’t get a feeling of missing something out. The architecture of the castle is a rich combination of Medieval, Renaissance and Baroque styles and there is something interesting everywhere you look. The entry to the Wawel cathedral is mostly free (if you pay for a guided visit, you will be able to look into a few extra rooms) and it is where you can see the tombs of Polish significant historical figures, kings or queens. There’s a big whale’s rib hanging above the entrance along with a bone from a mammoth and a rhino’s horn that were perhaps supposed to protect the cathedral from evil. Maybe the people believed that these bones were remains of the Krakow’s dragon which was oppressing its people and living in the castle cave until the prince Krak outwitted him and saved the poor inhabitants.

Po prechádzke hradným aerálom sme sa vrátili naspäť ku kostolu svätého Bernarda, aby sme sa odtiaľ pobrali smerom k starému mestu po hlavnej ulici Grodzka. Čoraz častejší pohyb záprahov s koňmi tu každému naznačí, že idete správnym smerom na hlavné námestie. Na tejto ulici (tak ako aj v jej okolí) sa nachádza početné množstvo skutočne rozmanitých kostolov – jezuitský chrám sv. Petra a Pavla s barokovými sochami dvanástich apoštolov či v jeho bezprostrednej blízkosti aj kostol sv. Andreja. Keď na Dominikánskej ulici odbočíte vpravo, naskytne sa Vám pohľad na zaujímavý goticko-tehlový kostol Svätej Trojice. Od tohto chrámu sa po Stolárskej ulici presúvame na Mały Rynek – čiže Malé Námestie. Kedysi tu predávali mäso a ryby a keď sme k nemu prišli my, miestni sa tu snažili o dosiahnutie svetového rekordu v skladaní špirály z herných kariet. Výsledný had z naukladaných kariet mal vraj na konci dňa až 4 kilometre! Námestie lemujú farebné vyzdobené gotické domčeky a v jednom z nich sa v roku 1661 vytlačili aj prvé noviny v krajine.

After a walk on the Wawel hill we came back to the Church of St. Bernard to head straight to the old town via Grodzka Street. The growing number of horse carriages that will be passing you will indicate that you are going the right direction to Rynek Główny - the main square. On Grodzka Street (same as in its surroundings) there are various notable churches – the Jesuit Church of Saints Peter and Paul with Baroque sculptures of twelve apostles or its neighbouring Church of St. Andrew‘s. When you turn right at the Dominikanska Street you will get a nice view on the stunning gothic Basilica of the Holy Trinity with its significant brick walls. To continue to Mały Rynek – or Small Square, you should turn left and go through the Stolarska Street. Mały Rynek used to serve as a marketplace for meat and fish in the past, but when we get here, locals were trying to break a world record in making a spiral out of playing cards. It was only later that we learned that the final snake made out of the laid out cards was 4 kilometres long at the end of the day! The square is surrounded by colourfully decorated gothic houses and in one of them the very first newspaper of the country was printed in 1661.


Z malého námestia je to iba pár krokov k srdcu mesta - Rynek Główny. Jeho dominantou je Mariánska bazilika, ktorá sa stala nezameniteľným symbolom mesta ako takého. Trojloďovú gotickú baziliku začali stavať už v 13. storočí a z jej najvyššej veže zvykli trubači na všetky svetové strany každú hodinu trúbiť na počesť kráľa, mešťanov, hostí a kupcov. Keď však mesto obliehali Turci, jedného z trubačov zasiahli počas piesne priamo do krku a na jeho počesť  trúbia nedokončenú skladbu (tzv. hejnal) z veže každú hodinu aj dnes. Hneď ako sme do baziliky vstúpili som pochopila, že krajšiu katedrálu som ešte nevidela. Dych berúca farebnosť vitráží na oknách, bohaté zdobenie a presné tvary, nebeský strop a detailne vyšperkovaný trinásť metrový drevený oltár z 15. storočia ma zanechali v nemom úžase. Túto nádheru by som dokázala obdivovať celé hodiny, potichu objavujúc ďalšie maličkosti, ktoré som si na prvý pohľad nevšimla. Ak sa chcete sami presvedčiť o tejto kráse, podrobná virtuálna prehliadka je umožnená TU.

The Small Square is only a few steps away from the heart of the city - Rynek Główny. Its prominent landmark is the St. Mary’s Basilica which has become an unmistakable symbol of Krakow. The construction of the three naves Gothic Basilica started in 13th century and from its highest tower the trumpeters used to play a song in honour of the king, the townsmen, hosts and merchants. However, when the city was besieged by Turks, one of the trumpeters was shot in his throat while playing. To commemorate this event a trumpeter plays the unfinished song (so-called Hejnal) to all four cardinal directions from the tower every hour to this day. Once we entered the basilica I realized I have never seen a cathedral that would be more stunning than this one. Breathtaking diversity of colours of the stained glass in the windows, rich decorations and precise shapes, heavenly ceiling and a thirteen metres high wooden altar from the 15th century embellished in unbelievable detail left me stand there in silent amazement. I could marvel at all the beauty for hours, silently discovering more intricacies which I didn‘t notice at first sight. In case you would like me to convince you about the artistry, you can check a detailed virtual panoramatic view of the basilica HERE.

Uprostred hlavného námestia (o ktorom Poliaci s hrdosťou tvrdia, že počas stredoveku bolo najväčším v Európe) je súkennícka hala alebo tržnica, ktorá pôvodne slúžila na predaj textilu a látok. V súčasnosti je však plná stánkov so suvenírmi a preplnená turistami. Z vonkajších strán ponúkajú oddych rôzne reštaurácie a kaviarne, z ktorých je impozantný výhľad na zvyšné pamiatky v okolí – starú radnicu, kostolík sv. Vojtecha či sochu hlavného predstaviteľa poľského romantizmu – Adama Mickiewicza. Aby sme však toho videli čo najviac, na námestí sme sa nezdržiavali pridlho a radšej sme zamierili do okolitých uličiek. Okrem viacerých galérií a múzeí sa na samom konci Floriánskej ulice nachádza rovnomenná brána – jedna z najvýznamnejších gotických veží v Poľsku a zároveň jedna z mála zachovaných častí bývalého mestského opevnenia. Za návštevu ďalej určite stojí aj areál najstaršej budovy Jagelovskej univerzity.

In the middle of the Main Square (about which the Polish people proudly say was the biggest marketplace in Europe during the Middle Ages) is a cloth hall Sukiennice that used to be a centre of the international trade and the locals exported mainly textiles and salt from here. Nowadays it’s full of tourists who come here looking for the right souvenirs and local cuisine. From the outside, a few restaurants and cafés are offering you their comfort of the perfect view on the rest of the surrounding sights – old Town Hall, small Church of St. Adalbert or the statue of the main representative of Polish Romanticism – Adam Mickiewicz. To see even more, we didn’t spend a lot of time on the Main Square and strolled through its neighbouring streets instead. Except of a few galleries and museums, at the end of the Florianska Street you’ll find the St. Florian’s Gate – one of the most significant Gothic towers in Poland and one of the few well-preserved parts of the city’s fortifications against Turkish attacks. The building of the Great Collage of Krakow’s Jagiellonian University situated in the old tow is definitely worth seeing, too.
Keď sa budete chcieť ísť občerstviť, prípadne si sadnúť niekam na pivko či na kávu, lepšie miesto ako starú židovskú štvrť Kazimierz na tieto činnosti nenájdete. Od 14. až do 19. storočia bola táto časť samostatným mestom, rozdeleným na kresťanskú a židovskú časť.  Počas nešťastných udalostí druhej svetovej vojny  odtiaľto do koncentračných táborov odviezli 200 tisíc židov a po vojne sa ich sem vrátilo sotva tisíc. Pôvodne sme plánovali navštíviť aspoň jednu z otvorených synagóg, no kým sme sa k nim stihli dostať, boli už zatvorené. Smutnú minulosť tu však paradoxne vystriedal pulzujúci život a zábava. Kazimierz sa stal centrom študentského života a v nočných hodinách je tu poriadne rušno. Ak dostanete chuť vyskúšať miestne špeciality – obrovské zapekanky, pirohy alebo praclíky, na malom námestíčku Plac Nowy nájdete všetko pod jednou strechou a ešte aj za ľudské ceny.

When you would like to have something to eat, fancying a beer or a cup of coffee, the Jewish quarter Kazimierz is the best place for going out. Since the 14th until the 19th century it was an independent city separated from Krakow and a place where the Christians and Jewish people were divided by a wall. During the unfortunate events of the WW2, 200 thousand Jews were deported from here to the concentration camps and after the war hardly a thousand of them returned. Originally, we were planning to visit one of the synagogues, however, when we got to them later in the day they were already closed. A tearful past has been replaced with a bursting life and entertainment. Kazimierz has become a centre of the student life and in it gets pretty busy in the evening hours. If you would like to try some local cuisine – huge zapiekanki, pierogi or obwarzanki, you will easily find all of these at a small square Plac Nowy under one roof and at a very good price!

Za jeden deň sa dá v Krakowe toho stihnúť naozaj veľa, no ani zďaleka to nie je všetko, čo toto malebné veľkomesto ponúka. Ak Vás zaujímajú dejiny holokaustu, môžete sa ísť pozrieť do známej smaltovej továrne Oskara Schindlera, ak máte radi umenie v múzeu Czartoryskich Vás bude čakať jedno z najznámejších diel Leonarda Da Vinciho a ak túžite po dobrodružstve, na kraji mesta môžete navštíviť jednu z najstarších funkčných soľných baní na svete. Tá v Krakove pochádza z 13. storočia a nachádzajú sa v nej nádherné kaplnky s významnými umeleckými dielami – niektorými aj zo soli samotnej. My sme si tieto chuťovky nechali na ďalšiu návštevu. Čo poviete, oplatí sa?

As you have read, there‘s a lot you can see in Krakow in one day, but it is far from everything that this charming big city offers. If you‘re more interested in the history of the Holocaust, you can visit the famous Oskar Schindler’s Enamel Factory, if you prefer seeing some art, in the Czartoryski museum there is one of the well-known Leonardo Da Vinci’s portraits displayed and in case you are more adventurous I would recommend you to see one of the oldest working salt mines in the world – Wieliczka which is situated within the city’s metropolitan area, too. It opened in 13th century and there are some beautiful chapels with significant pieces of art down there – some of them even created from salt. Since we didn’t have much time to explore these sites, we are already planning our second visit. What do you think? Is Krakow worth seeing?


6 komentárov :

 1. Bol som, videl, určite sa oplatí :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Opět krásný článek i fotky!

  www.jdeocestu.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 3. ak ťa lákajú pekné poľské mestá, určite odporúčam Lodž. ak máš rada umenie v akejkoľvek podobe, je ho tam nesmierne veľa. čo sa týka historických vecí, pomenej, ale ak si rada pozrieť street art, textilné kreácie, či rôzne moderné umenie, Lodž mesto plné takýchto krás :).

  inak, krásne fotky, Krakow je tiež kúzelné mesto a vidieť, že ste si to tam užili! :).

  KEJMY ♥.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. jáj ty kostely jsou absoluzně úchvatný, jednou bych se chtěla do krakova taky podívat

  OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs