One Day in Pula

27. 5. 2017


Nadväzujúc na môj posledný cestovateľský článok, ktorý vyšiel pred niekoľkými mesiacmi, si dnes budete môcť prečítať niečo o najväčšom meste severného Chorvátska, do ktorého sa vzhľadom na relatívne krátku vzdialenosť od našej domoviny, môžete vybrať naozaj kedykoľvek. Pula je rajom najmä pre nadšencov rímskej architektúry a jej obrovskou výhodou je, že si všetky pamiatky stihnete pozrieť za jeden deň!

Following up on my last travel post which I wrote a few months ago, you will now have a chance to read something about the largest city of Northern Croatia, where (based on the relatively short distance from our home country) you can set out really anytime you want. Pula is a paradise for the lovers of Roman architecture and its biggest advantage is that you can get to see all its sights in just a one day!

Najstaršie záznamy o dlhodobom osídlení tohto miesta hovoria o kmeni Histriov, podľa ktorého dostal názov aj celý dnešný región Istrie. Po príchode Rimanov v prvom storočí nášho letopočtu nastalo obdobie romanizácie a mesto, ktoré sa nachádzalo na križovatke dôležitých obchodných ciest a malo významnú strategickú polohu, začalo prekvitať (v časoch absolútneho vrcholu malo až 30 tisíc obyvateľov). Dodnes pochádza väčšina kultúrno-historických pamiatok v Pule práve z tohto obdobia. Prechádzku mestom by som odporúčala začať pri najväčšej z nich – starorímskom amfiteátri alebo tzv. pulskej Aréne.

The earliest records about the first known inhabitants talk of the Illyrian tribe of the Histri, according to which the entire region got its name. After the arrival of Romans in 1st century AD a period of Romanization began and the town having a significant strategic position situated at the crossroads of important trade routes started to flourish (at its prime 30 000 people lived there). Most of the city’s history and culture related sights come from this period, too. I would personally recommend starting your walk through the city with the largest one – ancient Roman amphitheatre or so called Pula Arena.Jeden z najlepšie zachovaných amfiteátrov na svete bol postavený počas vlády cisára Vespasiána v 1. storočí n.l. a dnes sa využíva hlavne na koncerty a filmové či operné predstavenia. V minulosti slúžil podobne ako arény v Taliansku hlavne na usporiadavanie súbojov gladiátorov, ktoré tu mohlo sledovať až 20 tisíc divákov. Chorvátom sa podarilo túto pamiatku zachovať doslova na poslednú chvíľu a dnes sa teší mimoriadnej obľube. Prehliadku si môžete urobiť individuálne (letáčik so základnými informáciami si môžete zobrať pri pokladni) alebo si môžete priplatiť buď za audio sprievodcu alebo za toho z mäsa a kostí.  Aréna je skvelým východiskovým bodom pre prehliadku mesta a keď sa z nej vyberiete po Istarskej a Giardiniho ulici, dostanete sa priamo do historického jadra.

One of the best preserved amphitheatres in the world was built under the emperor Vespasianus’ rule in 1st century AD and serves primarily as a venue for concert, movie or opera performances today. Similar to the arenas in Italy, gladiator combats took place here and the amphitheatre could accommodate up to 20,000 spectators. Croatians managed to save the monument almost at the last minute and nowadays it enjoys great popularity. You can do your visit individually (small fliers with basic information are available at the cash desk) or you can pay a bit extra to get an audioguide or the one of flesh and blood. Arena is the perfect starting point for the city tour and if you go down either Istarska or Giardiniho Streets you will easily get to Pula‘s historical centre.
Mesto, ktoré si aj v súčanosti udržiava priateľskú atmosféru pobrežných mestečiek, Rimania obstavali kamennými hradbami (ktoré však boli zničené v 19.storočí) a vstup bol možný len cez desať brán. Tri z nich v Pule stoja dodnes – Herkulova brána (v ktorej sú vyryté mená zakladateľov mesta), Dvojitá brána (na ulici Carraina) a Víťazný oblúk Sergijevovcov. Tá posledná zaujala aj Michelangela a slúži ako vstupný portál na najrušnejšiu ulicu plnú suvenírových obchodíkov, reštauácií a galérií – ul. Sergijevaca. Keď ňou budete prechádzať, pokojne sa tu porozhliadajte po farebných prímorských domčekoch alebo okeniciach a ochutnajte miestnu zmrzlinu. Keď odbočíte na Maksimijanovej ulici doprava smerom k prístavu, môžete na konci tejto krátkej uličky vidieť maličkú byzantskú kaplnku Sancta Maria Formosa, postavenú v 6. storočí. Tá bola súčasťou benediktínskeho opátstva, ktoré však bolo o desať storočí neskôr, keď na mesto zaútočili Benátčania, zničené.

The city, which has maintained the friendly atmosphere of coastal towns, was fortified with a stone wall by Romans (destroyed in 19th century) and the entry was possible through ten gates. Three of them stand there still – the Gate of Hercules (where the names of the city‘s founders are engraved), the Twin Gate (on Carraina Street) and the triumphal Arch of the Sergii. The last one caught the attention of Michelangelo and serves as a gateway to the Sergijevaca Street which by being full of souvenir shops, restaurants and art galleries is one of the busiest ones. Once you‘ll be passing through have a look around and notice the colourful houses and their window shutters or try the local ice cream. When you turn right heading to the port at the Maksimijanova Street, at its end, you will be able to see a charming Byzantine chapel of St. Mary Formosa, built in 6th century. In the past, it used to be part of a much bigger Benedictine abbey which was destroyed ten centuries later when the city was attacked by Venetians.


Ak sa však rozhodnete, pokračovať priamo, dostanete sa až k historickému námestiu, ktoré  vzhľadom na jeho minulosť, domáci stále volajú Fórum. Tu sa nachádza aj impozantný Augustov chrám z 1. storočia so štrnásť metrov vysokými stĺpmi v korintskom slohu. Práve tento chrám je jedným z dvoch najzachovalejších rímskych pamiatok mimo Talianska a v súčasnosti v ňom nájdete lapidárium a múzeum antických plastík. Hneď vedľa Augustovho chrámu stojí bývalý Dianin chrám, ktorého zachované antické prvky je vidieť iba zo zadnej strany, keďže v 13. storočí v ňom vystavali renesančnú  mestskú radnicu. Za ďalšími pamiatkami stačí ísť z Fóra opäť za nosom po Kandlerovej ulici zahltenej apartmánmi a domácou kuchyňou. Predtým ako dokončíte okruh a v diaľke uvidíte obrysy amfiteátra od ktorého ste prišli, k nevyhnutným zastávkam patrí aj Katedrála Nanebovzatia Panny Márie. Práve na tomto mieste totiž uctievali obyvatelia mesta svojho boha/bohov už od staroveku a predpokladá sa, že v rímskych časoch tu stál Jupiterov chrám. Prvé kresťanské kostoly sa tu postavili už v 4. 5. storočí.  Ich neustálym prestavovaním a rozširovaním vznikla súčasná podoba katedrály.

But if you decide to continue straight, you‘ll get right to the historical medieval square that the locals call the Forum based on its past. Here’s where you’ll find the impressive Temple of Augustus with fourteen meters high columns in Corinthian order constructed in 1st century AD. This temple in particular is one of two best preserved Roman monuments outside Italy and you will find a collection of stone monuments and a museum of ancient sculptures inside. Right next to the Temple of Augustus stands the former Temple of Diana of which only the back wall is preserved since it was integrated into the renaissance Communal Palace in the 13th century. To see more sights you should follow the Kandlera Street which will take you out of the Forum to a narrow lane bursting with apartments and local cuisine. Just before you’ll finish the circle and catch a glimpse of the amphitheatre’s outline in the distance, there is one more essential stop you should be making at the Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It has been a place of worship since ancient Roman times and it is believed that in those times on the same spot a temple dedicated to Jupiter once stood. First Christian churches were built here between the 4th and the 5th century. The present day cathedral was constructed through a series of expansions of these older Christian churches and buildings.


Tritisíc rokov staré mesto, v ktorom istý čas žil aj populárny írsky spisovateľ James Joyce, nepatrí medzi rušné kozmopolitné centrá. Pula zaujme skôr pokojnou provinčnosťou, vďaka ktorej si ju zamilujete bez najmenšej námahy. Ideálne miesto pre tých, čo sa neradi ponáhľajú, pretože si tu všetky unikátne pamiatky z rímskych čias vychutnáte aj pomalším tempom.

The three thousand years old city where also the popular Irish writer James Joyce lived isn‘t one of those busy cosmopolitan centres as you might expect at first. Pula’s appeal comes from the peaceful provinciality that will make you fall in love with it almost effortlessly. It’s an ideal place for those who don’t like to be in a hurry because you can enjoy all of the unique sights from Roman times even at a slower pace.
Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs