How To Be a Woman

19. 3. 2017


Prvou skutočnou feministkou, s ktorou som sa zoznámila ešte v prvom ročníku na strednej škole, bola slovenská spisovateľka Uršula Kovalyk. Spolužiačky z vyšších ročníkov v redakcii školského magazínu s ňou urobili rozhovor pri príležitosti vydania jej literárneho debutu Neverné ženy neznášajú vajíčka. Musím sa priznať, že dovtedy som sa nikdy priveľmi nezamýšľala nad tým, do akej miery je život mnohých žien slobodný a kde sa ich slobodná voľba často končí. Ako som dospievala, téma rodových stereotypov ma fascinovala čoraz viac a vďaka viacerým osobnostiam svetovej literatúry som postupne odhaľovala alarmujúce skutočnosti, s ktorými sa ženy stretávajú takmer denne.

The very first feminist I heard about when I was still a freshman at high school was the Slovak writer Uršula Kovalyk. My older classmates in the editorial team of the school magazine interviewed her on the occasion of the publication of her very first literary debut Unfaithful Women Hate Eggs. Never before have I given some serious thought to the idea of to what extent the life of some women is really free and where their free will often ends. Growing up, the topic of gender stereotypes fascinated me more and more and thanks to various figures of world literature I gradually began to discover all the alarming truths that some women have to face on a daily basis.

Mnohí slovo feminizmus vnímajú skôr negatívne ako pozitívne a predstavujú si pod týmto pojmom hordu neoholených, menštruačnou krvou pomaľovaných amazoniek, ktoré neznášajú mužov (a ešte ich aj vinia zo všetkého zla a nespravodlivosti na svete). Caitlin Moran patrí medzi novodobé reprezentantky tohto hnutia, pričom sa vo svojej knihe Ako Byť Ženou (How To Be a Woman) stáva jedným z mnohých čerstvých hlasov súčasného prúdu feministiek, ktoré sa namiesto vzájomného osočovania medzi pohlaviami sústredia na ozajstný boj za rovnosť a spoluprácu. Tvrdí, že všetky ženy sú feministky, aj keď si to možno nechcú priznať. Jedine, že by odmietali svoje základné právo na osobnú slobodu.

A lot of people still view the word feminism in a more negative way rather than positive and they tend to imagine that it only represents a horde of unshaved amazons painted with menstrual blood hating men (and blaming all of the world‘s injustices and evils on them, too). Being one of the modern representatives of this movement, Caitlin Moran with her How To Be a Woman becomes one of the fresh voices of the contemporary wave of feminists that inspire to focus more on the real struggle for equality and cooperation between the sexes instead of mutual blaming. She claims that all women are inherently feminists, even if they don‘t want to admit that. Unless they would like to reject their basic right to personal liberty.Kniha How To Be a Woman sa nesie v podobnom duchu ako spisovateľkin prvý román How To Build a Girl, o ktorom som na blogu písala minulý rok. Autorka v nej sympatickým spôsobom prelína osobné skúsenosti s esejami o témach, ktoré sa týkajú všetkých žien na svete. Caitlin sa prostredníctvom vlastných zážitkov snaží ženám priblížiť feminizmus ako taký a to hlavne cez humor, pretože ako sama uvádza: „je ťažké hádať sa s niekým, kto Vás práve rozosmial“.  Čím ďalej som túto knihu čítala, tým viac krát som sa prichytila pri viacerých AHA momentoch, vďaka ktorým som si len utvrdila svoj názor na viaceré spoločenské fenomény. Caitlin v knihe s nadhľadom tridsaťpäťročnej novinárky mapuje všetky základné momenty ženského života cez prvú menštruáciu, masturbáciu, sexuálne prebudenie, manželstvo, potraty,  pôrody atď.

How To Be a Woman shares many similarities with the first novel the author published – How To Build a Girl, which I reviewed on my blog last year. The Author blends personal confessions with essays on topics relevant to all the women in the world. By means of her experiences Caitlin manages to make feminism very approachable and her secret ingredient is humour because as she says "it's kind of hard to argue with someone who's making you laugh". The more I read this book the more I caught myself having numerous AHA moments that only led me to persevere in most of my opinions on the featured social phenomena. Staying on top of the things, thirty-five year old journalist Caitlin engages in describing all of the basic moments of a woman‘s life: first period, masturbation, sexual awakening, marriage, abortion, babies etc.Aj keď sa dnes možno zdá, že svet leží ženám pri nohách a na viacerých prominentných miestach v politike, kultúre a médiách vidíme čoraz viac žien, stále sa stretávame so situáciami, kedy nám zabehnuté tradície, náboženstvo alebo celková prevažujúca nálada v spoločnosti diktujú, akých vzorcov správania by sme sa ako ženy mali držať. Práve preto si myslím, že kniha How To Be a Woman stojí za prečítanie. Môže byť pre teba prvým impulzom, ktorý ťa donúti zamyslieť sa  hlavne nad takými vecami, o ktorých ľudia hovoria málo alebo vôbec. Keby môžem rozdávam ju kade chodím.

V slovenskom jazyku však bohužiaľ tento titul nenájdete. Vo viacerých kníhkupectvách sa napriek tomu dá zohnať česká verzia pod názvom Jak Být Ženou?, ktorá vyšla v roku 2012 u vydavateľstva Host v preklade Petry Jelínkovej. Autorka je počas rozprávania neskutočne vtipná a priama,  bez príkras vyjadruje svoj názor na epiláciu, pornografiu, umenie striptízu, podpätky, sexizmus a vôbec všetko čo sa kedy mohlo spájať so ženami a ženským hnutím. Nezáleží totiž na tom, že už máme antikoncepciu a môžeme voliť, pretože aby sme dosiahli úplnú rovnosť oboch pohlaví, je nutné zmeniť ešte veľmi veľa vecí.

Even though it may seem that nowadays women have the entire world at their feet, there are still many situations which due to the set traditions, religions or the prevailing moods in the society try to dictate the patterns we as women should follow. That‘s why I believe that How To Be a Woman is worth reading. It can serve as that perfect first impulse making you think about matters people almost never talk about. If I could, I would be giving it away to everyone to read.

It‘s a pity that you won’t be able to find this book in Slovak. However, in most of the bookshops you can buy the Czech version translated by Petra Jelínková bearing the title Jak Být Ženou?  published in 2012 by the Host publishing house. The author is hilariously funny and shockingly honest when presenting her opinion on waxing, pornography, the art of stripping, heels, sexism and everything that has ever been associated with women or the women‘s movement. Because it doesn’t matter that the pill was invented or that we can vote. To achieve absolute equality of the sexes, there is still a lot that has to change.


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs