How To Build a Girl By Caitlin Moran

14. 2. 2016Caitlin Moran je presne ten typ ženy, akú jednoducho neprehliadnete. Od momentu kedy začne rozprávať (pričom sa čo najviac snažíte pochopiť rýchly sled jej skvelých myšlienok) až po to, akým spôsobom sa prezentuje. Navonok úplne normálna štyridsiatnička, pre ktorú však snáď neexistuje téma, o ktorej by sa nehanbila otvorene hovoriť. Táto novinárka, hudobná kritička, stĺpkarka magazínu Times a rádiová hlásateľka len pred nedávnom vydala výrazne autobiografický román How To Build a Girl (v češtine nedávno vydanú pod názvom Jak Stvořit Dívku), o ktorom Vám teraz hodlám niečo porozprávať.

Caitlin Moran is exactly the type of a woman which just cannot be ignored. From the moment she starts talking (and you struggle not to miss any of her fast paced well thought ideas) to the way she presents herself. Although she may seem like an ordinary fortyish grown up, there probably isn‘t a topic she wouldn’t like to discuss openly. This clever journalist, music critic, Times columnist and broadcaster released her first semi-autobiographical novel How To Build a Girl some time ago and I am glad that I may present it to you now.Keď si vezmete do rúk túto útlu knižku pripravte sa na poriadnu nálož reality. Jej hrdinka Johanna Morrigan nepatrí medzi populárne dievčatá, sama si uvedomuje, že nie je ani  žiadna krásavica, pričom vyrastá v mnohopočetnej chudobnej rodine skrachovaného rockera odkázanej len na sociálne dávky. To jej však vôbec nebráni v tom aby ako každé štrnásť ročné dievča skúmala svet neobvyklým spôsobom. Nie však tak ako by Vám na prvý pohľad napadlo...V istom momente, kedy by najradšej zomrela,  sa rozhodne vytvoriť si novú identitu, ktorú nazve Dolly Wilde. Dolly je v mnohom presný opak hanblivej Johanny. Ničoho sa nebojí a jedným z jej cieľov je stať sa sexuálnou dobrodružkou a vypadnúť z rodného mesta. Keďže má talent na písanie začlení sa do redakcie známeho hudobného magazínu a začne dochádzať do Londýna, ktorý sa pre ňu stane synonymom celkom iného sveta, než  na aký bola doma zvyknutá.

Once you’ve grabbed this title in the bookshop, get ready for some honest writing. The heroine Johanna Morrigan isn’t one of the popular girls and she is well aware of the fact that she is not good looking either. She grows up in a numerous impoverished family of a wannabe rock star dependent on disability benefits. This doesn‘t stop her in experimenting with the world as each 14-year old girl should. However, she will not go at it the way you think she would….At certain moment when Johanna contemplates her own death she re-invents herself with a new identity – Dolly Wilde. In many ways Dolly is quite the opposite of seemingly shy Johanna. Afraid of nothing she gets an idea of becoming the lady sex-adventurer longing to find a way out of her hometown. Thanks to her writing talent she joins the editorial team of a popular music magazine and starts to commute to London which becomes a symbol of an entirely different world to the one she was used to before.


Dej sa odohráva v 90-tych rokoch a čitateľ sa môže iba domnievať, čo všetko z popisovaných zážitkov sa autorke Caitlin Moran (ktorá si v puberte prešla veľmi podobným scenárom ako hlavná hrdinka) naozaj aj prihodilo. Pri čítaní zabudnite na predsudky, ktoré máte o dievčatách v puberte. Pre mnohých môže byť šokujúcou už úvodná strana, na ktorej sa s Johannou prvý krát stretneme pri tom ako masturbuje. Jedným z ďalších dôvodov, prečo je táto knižka taká osviežujúca v jednotvárnom a hlavne nevinnom žánri literatúry pre mladých je fakt, že obsahuje šťavnatý slovník a nevynecháva ani tínedžerské experimentovanie s fajčením, alkoholom či sexom. Caitlin Moran má skvelý zmysel pre humor a pri čítaní tohto krátkeho románu som nedokázala zadržať smiech (nehovoriac o potmehúdskych úškrnoch, keď som čítala niektoré provokatívne pasáže niekde vo vlaku či v autobuse- hlavne čo sa týka kapitoly 20).

The story takes place in the 90s and the reader may only guess which of the described experiences have really happened to the author Caitlin Moran (based on the fact that she has come a very similar way to the world of journalism to the one the main protagonist did). When reading this book, forget all the prejudices about teenage girls. For some even the opening page might be too shocking since we first meet Johanna when she is masturbating. Another reason why this book is so refreshing among all the young adult novels is that it contains a juicy youthful language and doesn‘t leave out teenage experimenting with smoking, alcohol or sex. Caitlin Moran has a great sense of humour and it happened to me many times while reading the book that I just couldn’t help laughing (not even mentioning the wicked grins when I have been reading certain provocative passages -  chiefly in chapter 20 - somewhere in a train or a bus).

O tom, že autorka je otvorená feministka sa presvedčíte už po pár stránkach. Stvorila  tak silnú mladú, modernú a hlavne ženskú postavu, ktorá si zaslúži rovnocenne stáť pri iných ikonických hrdinkách svetovej literatúry. Román sa však netočí iba okolo dospievania a sexuality mladej dievčiny ale upozorňuje aj na problémy britskej spoločnosti, akými sú napríklad triedny systém, politická situácia v čase pádu železnej Thatcherovej či situáciu v hudobnom priemysle daného obdobia. Práve preto považujem How To Build a Girl za skutočne obohacujúci kúsok súčasnej literatúry.

Those who are not familiar with the author will also learn that she openly considers herself a feminist. Moran created a strong, young, modern and most of all a female heroine that really deserves to stand next to the rest of iconic female protagonists of classic literature. The novel doesn’t centre only on growing up and sexuality of a young girl but points to other problems of British society such as the class system, political situation at the time of the fall of iron Thatcherism and the situation in the music business of the era. That‘s why I see How To Build a Girl as a really enriching piece of the current literature.Tých, ktorým sa táto knižka po prečítaní zapáči určite poteším informáciou, že spoločnosť Monumental Pictures už v roku 2014 krátko po jej vydaní odkúpila práva na jej sfilmovanie. Tak čo počkáte si na film alebo si najskôr prečítate jeho predlohu?

If you will like this book after reading, know that there are better news coming since the production company Monumental Pictures has picked up the rights to the novel in 2014 and a movie is on the way. So will you wait for the film or will you read the story from the book?

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs